KAJ JE EVIDENTIRANJE NEPREMIČNIN?

Evidentiranje nepremičnine so postopki umestitve podatkov o posamezni nepremičnini v evidenco nepremičnin in sledenje njenim spremembam skozi čas.
  •  Ureditev meje
  •  Parcelacija
  •  Določitev meje dolžinskih objektov
  •  Označitev meje
  •  Izravnava meje
  •  Določitev zemljišča pod stavbo
  •  Komasacija
  •  Nova izmera
  •  Sprememba bonitete
  •  Določitev zemljišča pod stavbo

 

 

ZAKAJ JE POMEMBNO EVIDENTIRANJE NEPREMIČNIN?

Danes velja, da je le evidentirana pravica na nepremičnini pravno varovana pravica in da lahko posameznik z nepremičnino razpolaga le, če lahko izkaže, da je nosilec te pravice. Zato je pomembno, da so vaše nepremičnine stavno-pravno urejene in da je dobro vzpostavljen sistem upravljanja z nepremičninami, kar pomeni da mora uradna državna evidenca o nepremičninah, ki vsebuje podatke o zemljiščih, stavbah in delih stavb ter objektih in omrežjih gospodarske infrastrukture, ki jih imamo v lasti ali jih upravljamo, ustrezati dejanskemu stanju.

 

KAKO POTEKA EVIDENTIRANJE NEPREMIČNIN?

Evidentiranje nepremičnin poteka preko postopkov rednega vodenja in vzdrževanja treh nepremičninskih evidenc:

Z rednimi vpisi v kataster stavb in zemljiški kataster lastniki istočasno posredujejo tudi podatke za register nepremičnin in si obenem zagotovijo tudi podlago za vpis lastništva v zemljiški knjigi.

Lastniki nepremičnin lahko nove in spremenjene podatke o nepremičninah in lastništvu, posredujejo v Register nepremičnin tako, da izpolnijo vprašalnik. In ga oddajo ali pošljejo na eno izmed 46-ih geodetskih pisarn.

Podatke o stavbah in delih stavb, lahko lastniki nepremičnin vpišejo v Register nepremičnin tako, da izvedejo redni vpis v kataster stavb ali pa izpolnijo vprašalnik registra nepremičnin.