KAJ JE GEODETSKI NAČRT IN ZAKAJ JE POMEMBNO DA JE KAKOVOSTNO IZDELAN?

Geodetski načrt je del projektne dokumentacije. Je ena od pomembnih geodetskih storitev in predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova za posege v prostor.

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Prikazani so tudi podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni.

Geodetski načrt je torej ena od osnovnih podlog za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. To pomeni, da morata biti v projektni dokumentaciji vložena potrjena grafični prikaz in certifikat geodetskega načrta.

Geodetski načrt izdela geodetsko podjetje. Izdelan mora biti v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu, ki določa njegovo vsebino.

 

KATERE PODATKE VSEBUJE GEODETSKI NAČRT?

Geodetski načrt tvorita dva dela: grafični prikaz in certifikat.

GRAFIČNI PRIKAZ

CERTIFIKAT

Grafični prikaz vsebuje podatke o:

– reliefu, vodah, rastlinstvu
– rabi zemljišč, stavbah
– gradbenih inženirskih objektih (npr. komunalnih vodih)
– zemljepisnih imenih
– geodetskih točkah
– zemljiških parcelah
– administrativnih mejah
– drugih fizičnih strukturah in pojavih

Lahko so prikazane tudi druge dodatne vsebine kot so nakloni streh, globine jaškov gospodarske infrastrukture, ipd.

Certifikat geodetskega načrta pa vsebuje:

– številko geodetskega načrta,
– podatke o naročniku,
– podatke o vsebini (vir podatkov, datum, natančnost),
– podatki o namenu uporabe,
– pogoje za uporabo

Geodetsko podjetje s certifikatom potrdi skladnost geodetskega načrta s predpisi in namenom uporabe geodetskega načrta.

 

VRSTE GEODETSKIH NAČRTOV

Geodetski načrti se izdelajo za različne namene in pri tem ločimo:

– geodetske načrte za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
– geodetske načrte novega stanja zemljišča,
– geodetske načrte za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta,
– geodetske načrte za druge potrebe.