KAJ JE KATASTER GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE?

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture:

 •  prometna (ceste, železnice, letališča, pristanišča)
 •  energetska (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov).
 •  komunalna (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov).
 •  vodna infrastruktura
 •  infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja.
 •  drugi objekti v javno korist (elektronske komunikacije).

 

Gospodarska infrastruktura je lahko javna ali zasebna. Lahko je v lasti:

 •  države (elektrika, telekomunikacije, prenosni plinovodi, državne ceste, vode…),
 •  občine (vodovod, kanalizacija, vročevodne napeljave, distribucijski plinovodi, odlagališča odpadkov…).
 •  zasebnika (kabelske napeljave, telekomunikacijske naprave in omrežja…)

UPORABNOST ZBIRNEGA KATASTRA JAVNE INFRASTRUKTURE

Osnovni namen vzpostavitve zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture za območje celotne države, kar bo v bodoče omogočalo smotrnejše urejanje prostora, varnejše izvajanje posegov v prostoru in gospodarnejše ravnanje z infrastrukturnimi objekti.

  

POMEMBNOST UREJENIH EVIDENC O GOSPODARSKI INFRASTRUKTURI

 1. Omogočajo dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z omrežji in objekti gospodarske infrastrukture.
 2. Predstavljajo učinkovito podlago za odločitve na področju gradnje in načrtovanja prostora.
 3. Omogočajo bolj varno izvajanje posegov v prostor in vplivajo na zmanjšanje števila poškodb na infrastrukturi, ki leži pod zemljo.
 4. So temelj za dobro gospodarjenje z omrežjem in objekti gospodarske infrastrukture.