Evidentiranje_nepremicnin

Evidentiranje nepremičnin

Evidentiranje nepremičnine so postopki umestitve podatkov o posamezni nepremičnini v evidenco nepremičnin in sledenje njenim spremembam skozi čas.

Geo-nacrt

Geodetski načrti in karte

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

kataster_610x230

Gospodarska javna infrastruktura

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji.

geo_690x260

Inženirska geodezija

Inženirska geodezija je ena izmed vej geodezije, ki se je razvila skupaj z razvojem gradbeništva, naloga geodezije v inženirstvu pa je usmerjanje in spremljanje gradnje.

gis

Geografski informacijski sistem

Geografski informacijski sistem je učinkovito orodje za upravljanje s prostorskimi podatki ter izvajanje prostorskih analiz.