Evidentiranje nepremičnin

Evidentiranje nepremičnine so postopki umestitve podatkov o posamezni nepremičnini v evidenco nepremičnin in sledenje njenim spremembam skozi čas.

Geodetski načrti in karte

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Gospodarska javna infrastruktura

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji.

Inženirska geodezija

Inženirska geodezija je ena izmed vej geodezije, ki se je razvila skupaj z razvojem gradbeništva, naloga geodezije v inženirstvu pa je usmerjanje in spremljanje gradnje.

Geografski informacijski sistem

Geografski informacijski sistem je učinkovito orodje za upravljanje s prostorskimi podatki ter izvajanje prostorskih analiz.

If you’re considering engaging a professional writer to help you write your essay document, here are a few points to keep in mind before engaging someone to compose the essay. You should hire a qualified professional with knowledge of the subject. So, you will make sure that your essay will be written by someone who is can you writing my essay completely knowledgeable about the topic and has the ability to produce a top-quality paper. Using a service such as EssaysWriting could ease this stress.