Evidentiranje nepremičnin

Evidentiranje nepremičnine so postopki umestitve podatkov o posamezni nepremičnini v evidenco nepremičnin in sledenje njenim spremembam skozi čas.

Geodetski načrti in karte

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Gospodarska javna infrastruktura

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji.

Inženirska geodezija

Inženirska geodezija je ena izmed vej geodezije, ki se je razvila skupaj z razvojem gradbeništva, naloga geodezije v inženirstvu pa je usmerjanje in spremljanje gradnje.

Geografski informacijski sistem

Geografski informacijski sistem je učinkovito orodje za upravljanje s prostorskimi podatki ter izvajanje prostorskih analiz.